Obchodní podmínky

Obchodní podmínky stanovují základní smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  Solution Concept s.r.o.
  IČO: 28485751
  DIČ: CZ28485751
  se sídlem: Zelená 1570/14A, 160 00 Praha
  zapsané u Městského soudu v Praze, odddíl C, vložka 145049.

  kontaktní údaje:
  info@mixhosting.cz
  +420 728 846 708
  www.mixhosting.cz
  (dále jen „poskytovatel“)

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o poskytování služeb mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.mixhosting.cz (dále je „web poskytovatele“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí podmínek poskytování služeb a smlouvy o poskytování služeb. Odchylná ujednání v podmínkách poskytování služeb či ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a smlouva o poskytování služeb se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o službách a cenách

 1. Information about the services, including the prices of individual services and their main features, is provided for each service on the provider's website. Prices of services are exclusive of value added tax, including all related fees. Prices of services remain valid for as long as they are displayed on the provider's website. This provision shall not preclude the negotiation of a service contract under individually negotiated terms.
 2. Veškerá prezentace služeb umístěná na webu poskytovatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb.
 3. Případné slevy s kupní ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.
 2. Kupující provádí objednávku služeb těmito způsoby:
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li objednávku již v minulosti,
  2. vyplněním objednávkového formuláře.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere služby, jejich parametry, dobu trvání a způsob platby.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle poskytovatel kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena potvrzením objednávky poskytovatelem na emailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o poskytování služeb a smlouva o poskytování služeb je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky poskytovateli na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky poskytovatelem. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email poskytovatele uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. If there is an obvious technical error on the part of the Provider when listing the price of the Services on the Provider's website or during the ordering process, the Provider shall not be obliged to provide the Buyer with the service for this obviously erroneous price. of these Terms and Conditions. The Provider shall inform the Buyer of the error without undue delay and send the Buyer a modified offer to the Buyer's email address. The amended offer is considered a new draft service contract and the service contract is in this case concluded by a confirmation of receipt by the buyer to the email address of the provider.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webu poskytovatele může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání služeb a jejich správu. Kupující nemůže objednávat služby bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky

 1. Cenu za služby a případné náklady spojené s poskytnutím služeb dle smlouvy o poskytování služeb může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele č. 2800133265/2010, vedený u Fio banka, a.s.,
  2. bezhotovostně platební kartou přes platební bránu poskytovatele elektronických plateb,
  3. bezhotovostně použitím některé z dalších dostupných platebních metod platební brány poskytovatele elektronických plateb.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele.
 4. Poskytovatel nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před poskytnutím služeb není zálohou.
 5. Poskytovatel vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel smlouvu o poskytování služeb mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne odeslání objednávky poskytovateli.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. v případě registrace, transferu nebo jiné zpoplatněné změny doménového jména, pokud již došlo k plnění,
  3. o dodávce služeb, které byly upraveny podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  4. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy v případě, kdy již proběhlo uhrazení kupní ceny. Pokud kupní cena dosud nebyla uhrazena, považuje se její neuhrazení ve stanovené době splatnosti za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb zašle kupující na emailovou adresu poskytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, s výjimkou peněžních prostředků, které již byly použity na poskytování služeb.
 7. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, když službu kupuje od jiného poskytovatele a tento poskytovatel přerušil poskytování služby. Poskytovatel bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy o poskytování služeb všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

VII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje poskytovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

VIII. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a kupujícím ze smlouvy o poskytování služeb.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webu, infrastruktury a systémů poskytovatele nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Kupující nesmí při využívání webu poskytovatele a služeb používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti webu, infrastruktury a systémů poskytovatele a užívat web, infrastrukturu a systémy poskytovatele nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. V případě sporu se použije pouze Česká verze tohoto dokumentu i všech ostatních dokumentů na tomto webu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.