Podmínky služeb

Podmínky poskytování služeb stanovují práva a povinnosti poskytovatele a zakázníka nad rámec obchodních podmínek.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto podmínky poskytování služeb (dále jen „podmínky“) se řídí všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) vydanými dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a fyzické osoby, která využívá služby mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „zákazník“) prostřednictvím webu poskytovatele.
 3. Služby jsou poskytovány bez nároku na náhradu škody, zisku či jiné kompenzace, vzniklé v souvislosti s nedostupností služeb či ztráty dat.

II. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník může využívat prostředků serveru, které mu byly přiděleny na základě zřízení služby. Míra využití prostředků serveru jedním zákazníkem je ze strany poskytovatele omezena pouze v případě provádění správy a systémových úloh serveru a při nadměrném zatížení serveru zákazníkem v případech, které by mohly zapříčinit znevýhodnění ostatních zákazníků při využívání služby nebo ohrozit nepřetržitost provozu služby.
 2. Zákazník nesmí využívat službu v rozporu se zákonem ani využívat službu takovým způsobem, který by vedl k porušení práv poskytovatele, třetích stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních zákazníků při sdíleném využívání prostředků serveru. Porušení tohoto článku opravňuje poskytovatele k pozastavení či zrušení poskytované služby.
 3. Zákazník nesmí využívat poskytnuté prostředky serveru způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním zákazníkům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k narušení provozu služeb poskytovatele. Za závažné porušení povinností zákazníka je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.
 4. Zákazník k přistupu ke službě využívá pouze způsoby k tomu určené poskytovatelem (FTP, phpMyAdmin, atd.).
 5. Zákazník zodpovídá za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, skriptů a programů, které umístí na server. Odpovědnost za bezpečnost se vztahuje zejména na možnost zneužití aplikace, skriptů či programů třetí stranou k neoprávněnému využívání prostředků serveru (např. umožnění třetím stranám spouštět libovolný PHP i jiný kód, libovolné SQL dotazy pod zákazníkovi přidělenymi identitou a umožnění třetím osobám posílat ze serveru nevyžádané emaily).
 6. Pokud poskytovatel vyzve zákazníka k odstranění bezpečnostních vad, je zákazník povinen odstranit tyto vady neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Jestliže zákazník není schopný odstranit vady do 24 hodin, je povinen odstranit aplikaci ze serveru. Pokud tak zákazník neučiní, má poskytovatel právo pozastavit poskytování služby až do odstranění vad.
 7. Zákazník se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o zjištěné technické nebo bezpečnostní závadě služby e-mailem zaslaným na adresu info@mixhosting.cz.
 8. Zákazník odpovídá za veškeré škody způsobené užíváním služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po zákazníkovi náhradu škody. Náhradou škody se rozumí zejména poskytovatelem vynaložený čas nezbytný k odstranění závadného stavu vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním služeb a škoda vzniklá třetím stranám a zákazníkům. Vynaložený čas je zpoplatněn částkou 1000,- Kč za každou započatou hodiny práce poskytovatele při odstraňování závadného stavu.
 9. Zákazník při objednání služby registrace nebo transferu doménového jména automaticky poskytuje souhlas s pravidly registrace a provozu daného typu doménového jména (např. pro domény .cz - dle CZ NIC, domény .eu dle EURid a obdobně.).

III. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).
 2. Poskytovatel je povinen monitorovat provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální provoz služby.
 3. Registraci doménového jména provádí poskytovatel na základě přijetí úhrady za doménové jméno dle podmínek a platného ceníku vystaveného na webu poskytovatele. Registraci domény a úhradu registračního poplatku registrátorovi domény provede poskytovatel bezodkladně po přijetí úhrady od zákazníka.
 4. Poskytovatel neodpovídá za registraci nového doménového jména jiným subjektem v době mezi objednávkou služeb a pokusem o zaregistrování domény poskytovatelem.
 5. Pro registraci doménového jména používá poskytovatel údaje poskytnuté zákazníkem. Poskytovatel neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných nebo neúplných údajů zákazníkem.
 6. V případě prodlení s platbou za službu je poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění, pozastavit poskytování služby do té doby, než dojde k zaplacení platby v plné výši.
 7. Poskytovatel má právo ukončit poskytování služby a odstranit data zákaznika, který je v prodlení s platbou déle než 21 dnů.
 8. Poskytovatel má právo pozastavit poskytování služby zákazníkovi v případech, kdy provozem aplikace zákazníka dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních zákazníků či poskytovatele, a dále v případech porušení povinností zákazníka. Poskytovatel může v těchto případech pozastavit poskytování služby i bez předchozího upozornění.
 9. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit parametry služby. V případě obměny parametrů služby uvede poskytovatel popis změny na webu poskytovatele.
 10. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat.
 11. V případě, že dojde ke změně doménového jména takovým způsobem, že doménové jméno nebude možné provozovat dle původního ujednání (zejména změna NS záznamů, technického kontaktu apod.), není poskytovatel povinen nadále provozovat smluvené služby. Tato skutečnost je považována za výpověď služby ze strany zákazníka bez udání důvodů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.